İhaleler

MICIRLAR MAHALLESİNDE BULUNAN OTLAR İHALE USULÜ SATILACAKTIR

MICIRLAR MAHALLESİ 177 ADA 195 PARSELDE BULUNAN OTLARIN SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

23 Mayıs 2016 Saat: 08:57

 

MICIRLAR MAHALLESİ 177 ADA 195 PARSELDE BULUNAN OTLARIN  SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

 

 

1-İHALE KONUSU

 Dursunbey Belediyesi İhale Komisyonunun 18.05.2016 Tarih ve 73 nolu kararına göre Belediyemize ait Mıcırlar Mahallesi 177 ada 195 parselde bulunan otlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

   2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI    

               İhale, Dursunbey Belediyesi hizmet binasında 25.05.2016 Tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

   3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

a- 177 ada 195 parselde bulunan otların ihale satış bedeli KDV Dahil 250,00 (İkiyüzelli) TL olup,  Geçici teminat miktarı 7,5 TL dir. İhale sonunda ihale bedeli üzerinden geçici teminat kesin teminata iblağ olunur.  Belirlenen fiyatlara KDV dahil olup, %1-2 Tellaliye, 05,69 Karar Pulu ve diğer resmi harçlar alınarak hesaplanacaktır.  

b- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

   4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a-Başvuru Dilekçesi,

b-Geçici Teminat Makbuzu,

c-Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, yetkili olduğuna dair

Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi,

d-Özel ve Tüzel Kişilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

 e-Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

   5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

   a-  4. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

   Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

  6- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               İhale bedeli üzerinden, %1-2 Tellaliye, % 05,69 Karar Pulu ile Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu otların satışından oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

   7- ÖDEME ŞEKLİ

               İhale üzerine yapılacak şahıs, ot bedelini ve diğer harçları en geç 25/06/2016 tarihine kadar Belediyeye yatırıp, otlarını en geç 25/06/2016 tarihine kadar biçerek bulunduğu yerden alması gerekir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları alıcıya aittir.

   8-DİĞER HUSUSLAR

a-Belediye, otların satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece tahsilat makbuzu verecektir.

b-İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

c-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

d-İstekliler mesai saatleri içinde, her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye Tahakkuk servisinden ücretsiz temin edebileceklerdir.

e-Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Dursunbey Mahkemeleri ve icra daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

   9- SON HÜKÜM

          İş bu şartname dokuz maddeden ibaret olup, Belediye Encümeninin 18.05.2016 tarihinde alınan kararı gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

 

  

Yorum Yapmak için Tıklayınız.