İhaleler

LUNAPARK PANAYIR SAHAMIZ KİRA İHALESİNE ÇIKIYOR.

LUNAPARK SAHASI İHALE ŞARTNAMESİ

03 Temmuz 2018 Saat: 08:52

1-İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi 33 ada 10-11-12 parselde boş bulunan taşınmaz ekli krokide belirlendiği şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 1 sezonluğuna Lunapark sahası olarak müstecire verilecektir.

 

   2- 2018 YILI PANAYIRI İÇİN KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Kiracı Kiralananı sözleşmedeki kullanma hal ve maksadından başka amaçla kullanamaz. Lunapark sahası kira ihalesine iştirak edecekler, masa topu, gondol, büyük-küçük sekolin (uçan sandalye) atlıkarınca, balerin, kamikaze ve çarpışan araba cinsi eğlence aletlerini bulundurmayı taahhüt ederler.  Aksine hareket edenler taşınmazdan derhal ve cebren çıkarılır. KİRACI’da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.  

b- Gondol, büyük-küçük sekolin,  atlıkarınca ve çarpışan araba cinsi eğlence aletlerine binme süreleri 3 dakikadan az olmayacaktır. Bu süreler zabıta tarafından denetlenecek olup, aksine hareket edilmesi halinde ceza-i işlem uygulanacaktır.

c-KİRACI Lunapark sahasını normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alacaktır. Belediyeye teslim gününde kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, temizliği ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır.  Ağaç dikimi, sökümü ve ekstra çevre düzenlemeleri gibi değişiklikler Belediyenin haberi olmadan yapılamaz. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak kira sonunda Müstecirden talep edilir. Aksine hareket edenlerin teminatı irat kaydedilir

      ç- İhaleye iştirak edecek mükelleflerin lunapark aletlerinin sağlamlığı ile ilgili kontrol belgesini (Makine mühendisinden alınacak) ibraz etmeleri şart olup, buna rağmen lunapark sahasında meydana gelebilecek her türlü aksaklık ve ihmalkârlık sonucu olabilecek kazalardan ihaleyi kazanan işletmeci sorumlu olup Belediyemiz bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

d-Lunapark sahasındaki her türlü tedbirler müstecire aittir. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk müstecirin sorumluluğunda olacaktır.

e- Müstecir ihale bedelini 11-13 Ağustos 2018 tarihlerinde 2 eşit taksitle ödeyecektir. 

f-Kiralananda kullanılacak elektrik ilk bağlantı masrafları, sarfiyat ücretleri KİRACI’ya aittir. Sözleşme yapıldıktan sonra aboneliklerini kendi adına yaptıracaktır. İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve masrafları KİRACI’ya aittir.

               g- İhale sonucu ihaleyi alan şahıs iş yerini 3. şahıslara devir yapamaz ve başkalarına kullandıramaz. Devredecek ve kullandıracak olursa hiçbir hükme gerek olmaksızın sözleşme fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracıyla devralan veya kullanan derhal cebren taşınmazdan çıkarılır. Kiracı da aksine hareket etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

              h-Müstecir bu yeri ihaleden sonra çalıştırmaya başlayabilir, çalışmalar panayırın son akşamında bitirilecektir. Müstecir Aletleri 10.08.2018 tarihine kadar belirtilen yere koymak zorundadır.

ı-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

i- Lunapark sahasında içkili yer açılması içki içilmesi şans oyunları oynanması ve oynatılması çadır tiyatrosu, teşhirci vs. oyunlar oynatılması yasaktır.

j-Kiracı bu yere (a) maddesinde belirlenen aletleri getirmediğinde geçici teminatı irat kaydedilecek ve müstecir hiçbir hak talep edemeyecektir.

k-  Lunapark içerisindeki Balerin ve Kamikaze için jeton fiyatları 7,00 (Yedilira) TL’dir. Lunapark içerisindeki diğer eğlence aletlerinin jeton fiyatları 3 (Üç) dakikası 3,50 (Üçbuçuklira) TL dir. Müstecir kampanya yaparak 3 adet balerin ve kamikaze biletlerini 20,00-TL’ye , diğer eğlence aletlerinin 3 adetini 10,00-TL’ye satabilir. Eğlence aletlerinin tarifeleri ve süreleri halkın görebileceği yerlere asılacaktır.  

l- Şartname hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda müstecir 1.000,00 TL ceza ödeyecektir.

m-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

 

3-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

4-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 2.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

5- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

            Lunapark sahasının sezonluk Muhammen kira ihale bedeli 49.000,00 (Kırkdokuzbinlira) TL olup, geçici teminatı 1.470,00 (Bindörtyüzyetmişbinlira) TL dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

6- SEZONLUK KİRANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ ZAMANI

Sezonluk Kira başlangıç tarihi 19.07.2018 dir. İhalenin onayından sonra müstecir Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır. Bitiş zamanı ise aksi bir karar alınmadıkça panayırın son gününden itibaren 15 gündür.

 

7- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 1 (1 Sezon) yıldır. Kiralanan yerlerin sezonluk kira bedeli şartnamede belirlendiği şekilde Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sezon dönemindeki borçlarını ödemediği takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

 

   8- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Lunapark sahasının açık arttırma kira ihalesi 18.07.2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 18.07.2018 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

   9-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

 1. Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 2. Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından )
 3. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcu olmadığına dair belge,(SGK’dan)
 4. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 5. İhaleye iştirak edecek mükelleflerin lunapark aletlerinin sağlamlığı ile ilgili kontrol belgesi (Makine mühendisinden alınacak)
 6. Lunapark aletlerinin sağlamlığı ile ilgili kontrol belgesini imzalayan Makine mühendisinin Noter onaylı diploması ibraz edilecek.
 7. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.
 8. Başvuru Dilekçesi
 9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
 10. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )
 11. Lunapark İşletmecisi olduğuna dair Vergi Levhası.
 12. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
 13. Geçici Teminat Makbuzu

.

 

   10- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

   11- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   12- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   13-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   14- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   15- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   16- İDARENİN YETKİSİ

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

 

 

17- SON HÜKÜM

İş bu şartname 17 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.16.05.2018

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.