İhaleler

KÜÇÜKLER MAHALLEMİZDEKİ TAHMİNİ 53 M3 KAVAK AĞACIMIZ SATIŞA ÇIKIYOR.

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT TAHMİNİ 53M3 KAVAK AĞACI SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

09 Ağustos 2019 Saat: 16:21

-İHALE KONUSU

Dursunbey Belediyesi İhale Komisyonunun 31.07.2019 Tarih ve 60 nolu kararına göre, İlçemiz Küçükler Mahallesi 107 ada 33 parsel içinde bulunan 113 adet dikili kavak ağacı 2886sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göreaçık arttırma ihalesi suretiyle dikili olarak satılacaktır.

 

2-DİKİLİ OLARAK SATILACAK KAVAK AĞAÇLARININ

            Mahallesi        Ada     Parsel     Ağaçların Cinsi           Adet                   Tahmini M3’ü

            Küçükler        107        33               Kavak                         113                               53

           

3-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

               İhale Dursunbey Belediyesi hizmet binasında 21.08.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

4-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

a-İhale muhammen satış bedeli KDV dahil 16.000,00 (Onaltıbin) TL olup, Geçici teminat miktarı 480,00 (Dörtyüzseksen)TL dir. Bu bedel tüm ağaçlar için geçerli olup, kısmi teklif verilemez.

b- Geçici teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

5-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Başvuru Dilekçesi,
  2. Geçici Teminat Makbuzu,
  3.  Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi,
  4. Özel ve Tüzel Kişilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  5. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )
  6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İkametgahı İlçe dışında olanlar)

 

6- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

   a-  4. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı,  irat (Gelir ) kaydolunur.

   Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

7- VERGİ RESİM VE HARÇLARLASÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               İhale bedeline KDV dâhil olup, %1-2 Tellâliye, %05,69 Karar Pulu ile Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu kavak ağaçlarının kesiminden, nakliyesinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişiye ait olup, kendisi tarafından ödenir.

 

8- ÖDEME ŞEKLİ

               İhale üzerine yapılacak mükellef,kavak ağaçlarının ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir.( Kredi kartı ile yapılan ödemelere taksit yapılabilecektir.) Peşin ödenecek olan miktar ile diğer harçları ihalenin onayından itibaren en geç bir hafta içinde Belediyeye ödeyecektir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları da alıcıya aittir.

 

 

 

 

 

9-DİĞER HUSUSLAR

a- Belediye Kavak ağaçlarının satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece tahsilat makbuzu verecektir.

               b- İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. İstekli satışa çıkartılan ağaçların haricinde kesinlikle başka bir ağaç kesemez, değiştiremez ve hak talebinde bulunamaz. Alıcı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, 4857 sayılı İş Kanunun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yükümlüklerden sorumludur. Alıcı 6831 sayılı Orman Kanunu ile Orman Mevzuatına göre yapılması zorunlu işlemlerdin ve prosedürü yerine getirme yükümlülüğünden sorumludur.

               c- İhaleyi alan mükellef, ilçemiz Küçükler Mahallesi 107 ada 33 parsel üzerinde bulunan toplam 113 adet dikili kavak ağaçlarını 1 ay içinde keserek kaldırmak zorundadır. Bir ay içerisinde ağaçları kesip kaldırmadığı takdirde hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

               ç- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

               d-İstekliler mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye Tahakkuk servisinden ücretsiz temin edebileceklerdir. İhaleye girmiş olanlar ağaçları görmüş ve kabul etmiş sayılır.

               e- Mükellef belediyeden kavak ağaçlarının kesimi konusunda yazılı belge almadan kesim işine başlayamaz. Yazılı iznin alınmasından sonra Kavak ağaçlarının kesimi ve nakliyesi Belediye gözetiminde yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasında oluşabilecek her türlü aksaklıklar, olumsuzluklar, kaza, zarar ve ziyandan Belediye sorumlu tutulamaz. Bu konuda Belediye hiçbir masraf ve sorumluluk kabul etmeyecek olup, gerekli tedbirleri almak ve uygulamak ihaleyi alan yükleniciye aittir.

               f- Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Dursunbey Mahkemeleri ve İcra Daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.  

 

10- SON HÜKÜM

            İş bu şartname on maddeden ibaret olup, Belediye Encümenin (İhale Komisyonu) 31.07.2019 tarihinde alınan kararı gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.