İhaleler

KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANE KİRA İHALESİ.

KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANEMİZ KİRA İHALESİNE ÇIKIYOR.

22 Temmuz 2019 Saat: 15:13

 

KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANE KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

 

1-İHALE KONUSU

Tapu Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi,747 ada 1 parsel (eski hali 28 ada 48 parsel)  üzerinde sınırları ve şekli şartnameye ekli krokide belirtilen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yaptırılan mevcutModüler (Mezbahanın) Küçük Kapasiteli Kesimhane,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden Açık Teklif Usulü (arttırma) ihalesi suretiyle 3 (1+1+1şeklinde) yıllığına müstecire (Kiracıya) verilecektir.

 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

            MAHALLESİCİNSİ                ADA NO         PARSEL NO      CİLT SAYFA NO

Cebeci Arsa                747                 1                                  6/502

           

        Tapu Tarihi:25.01.2019              Pafta:I21-d-13-c-4-d-1

 

Tapu Yüzölçümü: 5.368,16 m2(Kiralanacak tahmini toplam Mezbaha alanı=1.050,00 m2)

 

3-ÖZEL ŞARTLAR

   1-Küçük Ölçekli Kesimhanenin işletilmesi sırasında Çevre Şehircilik Bakanlığı talimat ve yönetmeliklerine, kaide ve kurallarına uyulacaktır.

   2-Küçük Ölçekli Kesimhanenin işletilmesi sırasında; Tarım ve Orman Bakanlığı Talimat ve Yönetmeliklerine, kaide ve kurallarına uyulacaktır.

          3-Kesimhane işletmecisi yasal sorumluluğu eksiksiz alacaktır. Küçük Ölçekli Mezbahanın işletilmesi sırasında Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair yönetmelik kurallarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kesimhane çalışma yönetmeliğine uyulacaktır. Belediyemiz; ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik, uyarı ve talimatlara uyulmaması halinde, şartname ve sözleşme hükümlerinde belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan müstecir tarafından tazmin edilir. Müstecirin Küçük Kapasiteli Kesimhaneyi amacına uygun olarak işletmemesi veya şartname ve sözleşmedeki yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Belediyemiz sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

          4-Müstecir oluşabilecek her türlü iş kazalarına karşı gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır. Meydana gelebilecek kazalardan tamamen müstecir sorumludur. Belediye bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Müstecir 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almaktan sorumludur.

          5-Hayvan Kesimi ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili zorunlu olan, personel, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gereken giderler, yasal tüm vergiler ve harçlar müstecir tarafından ödenecektir.

          6-Kurban bayramında, kurban kesimi için mezbaha açık bulundurulacaktır. Kurban kesim ücretlerinde azami % 20 artış yapılabilir.

          7-Et taşıma işine uygun soğutuculu araç müstecir tarafından sağlanacak ve et taşıma indirme (kasap dükkanlarına) müstecir tarafından yapılacaktır.

 

4-GENEL ŞARTLAR VE KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Kirayaya verilecek iş yerinin kullanım niteliği;Küçük Kapasiteli Kesimhane olarak belirlenmiştir. Kiralanan yukarıda belirtilen iştigal mevzusu amacının dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Kiracı belediyenin haberi, ilgili birimlerin izni olmadan herhangi bin tadilat, tamirat ve imalat yapamayacaktır.Kiralananın içinde veya dışında mevcut yapıların haricinde inşaat, tesisata ilave ve tadilat yapılabilmesi için kiracının projesini hazırlayıp, bedeli kendisine ait olmak üzere,projenin idarece onaylanması ve gerekli müdürlüklerden izin alınması ve teknik elemanların kontrol ve denetimi ile mümkündür. İdarenin izni ve bilgisi dışında yapılan her türlü tadilat fesih nedenidir.Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bırakılacaktır. Müstecir bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez. Kiracı da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.

2-Küçük Kapasiteli Kesimhanede kullanılan Demirbaşlar, malzeme teslim senedi ile müstecire teslim edilecektir.

3-Kira süresinin bitiminde kiracı taşınmazı derhal boşaltacak, demirbaşları tam, sağlam ve çalışır vaziyette kiralayana teslim edecektir.

4-İdare kiralananda herhangi bir sebeple proje değişikliği, iptali, Kiralananın yıkılıp yerine başka bir tesis veya inşaat yapımı ile kiralananda büyük çapta onarım, ya da restore gibi yapılacak bütün uygulamalara kiracı itiraz edemez, bir talepte bulunamaz.  İdare anılan hallerde kira akdini tek taraflı feshedebilir. İstekliler bunu kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Ayrıca kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde de yine idare kira akdini tek taraflı olarak fesih edebilir. İstekliler bunu kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Taşınmazın tahliyesi ile ilgili yapılacak olan tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde boşaltarak idareye teslim edecektir. Bu hükme uyulmadığı takdirde kiracı her geçen gün için idareye aylık kira bedelinin günlüğüne tekabül eden tutarın iki katında ceza öder.

5-Kiracı işyerini normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları ilgili birimlerin izni ve gözetiminde yaptırır ve kullanımdan doğan tüm bina ve demirbaş hasarlarını ilgili birimlerin izni ile orijinalliğini bozmadan tamir ve tazmin eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik, boya ve tamiratlarını ilgili birimler gözetiminde yaptırarak, kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, kullanım alanı içerisinde bulunantüm makine ve teçhizatın temizliği ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır.Ağaç dikimi, sökümü ve ekstra çevre düzenlemeleri,  alan büyütme, alan değiştirme, belirlenen sınırlar dışına taşma gibi işlemler Belediyenin haberi olmadan kesinlikle yapılamaz. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak Müstecirden talep edilir. Aksinehareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

6-Kullanımdan dolayı deforme olan demirbaş ve malzemeler Müstecir tarafından, hemen yenisi ile değiştirilecektir. Kiralananın tutanak ile teslim edilen mevcut demirbaşlarının kırılmasından ve bozulmasından kiracı sorumludur.Böyle bir durumda tazmin edilecektir. Kiracılık akdi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından, teslim alındığı gibi geri teslim edilecektir. Teslim esnasında tutanak ile teslim edilen demirbaşlardan noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme kiracı tarafından aynen temin edilir. Temin edilmediği takdirde malzeme bedeli Belediyeye gelir olarak yatırılacaktır.

7-Taşınmaz içinde ve müştemilatındaki her türlü güvenlik tedbirlerini almak müstecire aittir. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk müstecirin sorumluluğunda olacaktır.

8-Kiralananda kullanılacak elektrik ve su ilk bağlantı masrafları, sarfiyat ücretleri KİRACI’ya aittir. Sözleşme yapıldıktan sonra aboneliklerini kendi adına yaptıracaktır. İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve Çevre Temizlik Vergisi gibi masrafları KİRACI’ya aittir.

9-Devir hususunda 2886 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır.

               10-Belediye Encümeni gerekli gördüğü takdirde şartnamedeki maddelere ekleme veya mevcut maddelerde revizyona gidebilir.

11-Kiracı kiralananın haricinde (gerek kira işlem dosyasındaki bulunan plan, proje, kroki vs. yüzölçümü belirlenen veya sözleşmeye yazılı m2’nin dışında) herhangi bir yeri kullanmayacaktır. Ne amaçla olursa olsun kiralananda genişletme yaparak, kullanım alanına dahil etmeyecek, böyle bir durumun tespiti sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.

12-Kiracı kiralananda meydana gelebilecek muhtemel bir sabotaj, yangın, hırsızlık vb. her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri alacaktır. Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

13-İşyerlerindealkollü içki içmek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

14-İhaleyi alan müstecir, işyeri açma ruhsatı almak için bütün sorumluluğu yerine getirecektir.

15-Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır. Müstecir taşınmazı sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse bahse konu yere müstecir tarafındanprosedüre uygun olarak yapılan bütün yapılar Belediyeye bırakılacaktır ve bu yapılar için Belediyeden herhangi bir ücret ve hak talep edemeyecektir.

16-Kiralanan alana Müstecirin dışında Belediye onayıalınmadan reklam amacıyla herhangi bir yazı pano vb. asılmayacaktır.

17-Müstecir Fiyat Tarifesini Belediye Encümenine yazılı olarak bildirerek Belediye Encümeninin onayını almak zorundadır. Belediyece yapılan araştırmalar neticesinde tarifenin yüksek bulunmasıhalinde Belediye Encümeni gerekli müdahaleyi yaparak fiyatları belirleyebilecektir.

18-Belediye Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik ile diğer Kanun, Yönetmelik, Kaide ve Kurallar, Zabıta yönetmeliklerine aykırılık teşkil edecek bir durum tespit edilmesi halinde, ilgili birimler tarafından tutulan Tutanakbaşına ihale bedelinin %5’ine kadar Encümen Kararı ile ceza uygulanabilir. Yönetmeliklerde belirtilen, genel hükümler, küçük kapasiteli kesimhane onayı usul ve esasları (İşletmeci faaliyete geçmeden küçük kapasiteli kesimhane onay belgesini almak zorundadır.), onay belgesinin ve numarasının geçerlilik şartları, çalıştırılması zorunlu personel, resmi Veteriner Hekim görevlendirilmesi, genel hijyen gereklilikleri, Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayanan prosedürler, canlı hayvanların kesimhaneye nakli, gıda zinciri bilgisi, hayvan bekleme yeri için gereklilikler, kesimhane binaları için gereklilikler, kesim hijyeni, sağlık işareti, tanımlama işareti ile depolama ve nakliye yönetmelik kurallarına uyulacaktır. Bu yönetmelik kurallara uyulmadığı takdirde 5996 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre idari yaptırım uygulanır. Müstecir bu konularda müteselsilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine karşı da sorumludur.

19-Müstecir çalıştıracağı personelin ücretini ve sigorta bedellerini kendisi karşılayacaktır.

20-Müstecir, mezbahada mevcut olan iki kameralı sistemi aktif olarak kullanacaktır. 

21-Kiracı hakkında,işlerini ilgilendiren yönetmeliklere aykırı hareket etmekten dolayı 1 ay içerisinde 3 kez cezai işlem yapılır ise idare tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

22-İhaleye en iyi teklifi veren müstecir, herhangi bir sebep ile süresi içinde sözleşme imzalamaz veya kendiliğinden vazgeçerse, ihale en iyi teklifi veren ikinci kişi üzerinde bırakılır.

23-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

5-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kirasüresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde,veraseleri ile toplam süreyi geçmeyecek şekilde ve aynı şartlarda sözleşme yapılabilir.Tüzel kişi KİRACI’nıntüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

6-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3. ve 4. maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin kira akdi tek taraflı olarak fesih olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

7- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

Cebeci Mahallesi 747 ada 1 parselin içinde bulunan Küçük Kapasiteli Kesimhaneninaylık Muhammen kira ihale bedeli KDV dâhil 500,00 (Beşyüztürklirası)TL olup, geçici teminatı540,00 (Beşyüzkırktürklirası)  TL’dir.Ayrıca Kesimhanede bulunan ve müstecire teslim edilecek malzeme risklerini teminen 50.000,00 (Ellibin)TL teminat alınır.

 

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır. Ayrıca Kesimhanede bulunan ve müstecire teslim edilecek malzeme risklerini teminen alınan 50.000,00-TL (ellibin) teminat ihale süresi sonunda malzemelerin tam, sağlam ve çalışır durumda noksansız olarak teslim edilmesinden sonra ödenir.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan ve geçerliliği kira süresinden az olmayan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

8- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihisözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

9- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi1+1+1 şeklinde 3 (Üç) yıldır. Kira süresi kiralananın teslim tarihi ile başlayacak ve bu tarihi takip eden 3. Yılın sonunda bitecektir. Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır. Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

10-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası için yapılacak olan artış oranı Belediye Encümenince belirlenecektir.

 

11- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Kapasiteli Kesimhane kira ihalesi 29.07.2019 Pazartesi günü saat 14.00’deBelediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 12.30’a kadar Belediyeyeteslim edeceklerdir.

 

12-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

   Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği(Adresli),Başvuru Dilekçesi
  2. Geçici Teminat Makbuzu
  3. Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  4. Sabıka Kaydı ( Cumhuriyet Savcılığından, )
  5. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
  6. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.
  7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  8. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )
  9. Dursunbey Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kayıt Belgesi.

 

13- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

14- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır. Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir OdaKaydı, Vergi Kaydıve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

15- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

16-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   17- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

 

 

18- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu şartnameyi okuyup altını imzalayanlar bütün şartları aynen kabul etmiş sayılır. Bu şartnamenin uygulanmasındandoğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez. Bu şartnamede bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.

 

19- İDARENİN YETKİSİ

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

20- SON HÜKÜM

İş bu şartname 20 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.18.07.2019

Yorum Yapmak için Tıklayınız.