İhaleler

SUÇIKTI AİLE ÇAY BAHÇEMİZ KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN CEBECİ MAHALLESİ SUÇIKTI MEVKİİ AÇIK ALAN AİLE ÇAY BAHÇESİ KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

22 Aralık 2017 Saat: 08:23

1-İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi, Suçıktı Bulvarı Suçıktı Mesire Alanında, sınırları ve şekli ekli krokide belirtilen mevcut Açık Alan Aile Çay Bahçesinin işletilmesi, taslak Projesi hazırlanan ve ekte sunulan yapının yapılması şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 10 yıllığına müstecire verilecektir.

 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

            MAHALLESİ                            MEVKİİ                                          CİNSİ

              Cebeci                                      Suçıktı         İçinde Ahşap Damı Olan Kavaklık, Elmalık ve Bahçe

 

        Tapu Tarihi:05.12.2017              Pafta:2730UC                        Ada No:28         Parsel No: 86

        Yüzölçümü: 5.273,00 m2  

             

   3-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Şartnameye ekli, taslak Mimari projeye uygun olmak şartıyla, yapı ruhsatı almak için gereken tüm statik, elektrik vb. projeler ile gerekli prosedür, Müstecir tarafından yerine getirilecek, Belediyece onaylandıktan sonra inşaata başlanacaktır. Ekli Projede belirtilen yapı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde kiracı tarafından yapılacaktır. Bu konuda Belediye herhangi bir masraf kabul etmez.  Proje en geç 31.05.2018 tarihine kadar bitirilecektir.  Sözleşme süresi sonunda yapılan yapı Belediyeye bırakılacaktır. Kiracı bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez. Kiracı da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.  

b-Kiralananın içinde veya dışında projenin haricinde inşaat, tesisata ilave ve tadilat yapılamaz. Ancak ayrıca projesini hazırlayıp ve Belediye Encümeninin rızasını almak şartı ile bedeli de kendisine ait olmak üzere yapabilir. Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bırakılacaktır. Müstecir bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez.

      c-KİRACI işyerini normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları yaptırır ve kullanımdan doğan tüm bina hasarlarını tamir ve tazmin eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik badana ve tamiratlarını yaptırarak, kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, kullanım alanı içerisinde bulunan tuvaletlerin temizliği ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır. Ağaç dikimi, sökümü ve ekstra çevre düzenlemeleri gibi değişiklikler Belediyenin haberi olmadan yapılamaz. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak kira sonunda Müstecirden talep edilir. Aksine hareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

ç-Kullanımdan dolayı deforme olan demirbaş ve malzemeler Müstecir tarafından, hemen yenisi ile değiştirilecektir. Kiralananın mevcut demirbaşlarının kırılmasından ve bozulmasından kiracı sorumludur. Böyle bir durumda tazmin edilecektir. Kiracılık akdi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından teslim edilecektir. Teslim esnasında demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme kiracı tarafından aynen temin edilir. Temin edilmediği takdirde malzeme bedeli Belediyeye gelir olarak yatırılacaktır.

d-Taşınmaz içinde ve müştemilatındaki her türlü güvenlik tedbirlerini almak müstecire aittir. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk müstecirin sorumluluğunda olacaktır.

e-Kiralananda kullanılacak elektrik ve su ilk bağlantı masrafları, sarfiyat ücretleri KİRACI’ya aittir. Sözleşme yapıldıktan sonra aboneliklerini kendi adına yaptıracaktır. İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve Çevre Temizlik Vergisi gibi masrafları KİRACI’ya aittir.

               f- İhale sonucu ihaleyi alan şahıs iş yerini 3. şahıslara devir yapamaz, kiralayamaz ve başkalarına bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Devredecek ve kullandıracak olursa bu konuda yapılacak olan yazılı ihtardan itibaren 15 gün sonra sözleşme kendiliğinden fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracı, alt kiracı ve  devralan  ile kullanan 2886 S.K. uyarınca derhal cebren taşınmazdan tahliye edilir. Kiracı da aksine hareket etmemeyi sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Devir işlemleri ancak 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılabilir.

               g-Belediye Encümeni gerekli gördüğü takdirde şartnamedeki maddelere ekleme veya mevcut maddelerde revizyona gidebilir.

ğ- Belediye kiralanan bölgede yapı, proje veya herhangi bir sebeple değişiklikler yapacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir. Bu durumda Belediye ve Müstecir ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşme feshedilebilecektir.( Mutabakatın nasıl yapılacağı, şekli ve özellikleri neleri kapsayacağı konusu Belediye Encümenince belirlenecektir.)

h-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

ı-İşyerlerinde alkollü içki içmek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

i- İhaleyi alan müstecir, işyeri açma ruhsatı almak için bütün sorumluluğu yerine getirecektir.

j-Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır. Müstecir taşınmazı Sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse bahse konu yere yapılan Bütün yapalar Belediyeye bırakılacaktır. Ancak Borçlar Kanununun Mücbir Sebepleri dâhilinde sözleşme feshedilecek olursa, talep halinde müstecir tarafından yapılan masraflar Belediyece kurulacak komisyon tarafından tespit edilerek, kalan kira süresine orantılanarak müstecire ödeme yapılabilecektir.

k-Kiralanan alana Müstecirin dışında Belediye onayı alınmadan reklam amacıyla herhangi bir yazı pano vb. asılmayacaktır.

l-Aile Çay Bahçesinde uygulanacak tarife Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin Dursunbey için açıkladığı tarifeye uygun olmak şartıyla belirlenip, Aile Çay Bahçesinde satılacak ürünlerin satış fiyatları yapılan araştırmalar neticesinde yüksek bulunduğu takdirde Belediye Encümeni gerekli müdahaleyi yaparak fiyatları belirleyebilecektir. Fiyat tarifesi görülebilecek şekilde okunaklı olarak en az iki yere asılacaktır. Tarife okunaklı şekilde asılmadığı veya tarifeye uyulmadığının her tespitinde gerekli cezalar Belediye Encümeni tarafından verilecektir. (5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Mad.)

      m- Suçıktı Açık Alan Aile Çay Bahçesinde kuru yemiş, dondurmacı, seyyar satıcı veya sabit satıcıların     

      yeri adedi çalışma durumu Belediye tarafından belirlenecek olup bunların yer işgal bedelleri Belediye    

      tarafından tahsil olunacaktır.

      n- Zabıta tarafından tutulan Tutanak başına ihale bedelinin %5’ine kadar Encümen Kararı ile ceza   

      uygulanabilir.

      o- Müstecir Çay Bahçesinde Belediyeden izin almadan yüksek sesle yayın ve konser niteliğinde program

       yapmayacaktır. Hafif olmak şartıyla müzik sistemi kurulumu müstecir tarafından yapılabilecektir.

ö-Kiracı faaliyetlerini şartnamede belirtilen sınırlar içinde yapacaktır. Bu sınırlar gerekli görüldüğü takdirde Belediye Encümeni tarafından genişletilebilir. Faaliyet alanı içerisinde en az 170 adet masa 700 adet sandalye bulundurulacaktır. Masalar Ahşap,  Dursunbey Belediyesi logolu, sandalyeler rattan plastik ve masalara uygun renkte olacaktır. Masalar üzerinde masa örtüsü kullanılmayacak olup, sandalyelerde sırt dayamalı sünger minder kullanılacaktır. Belediyece uygun görülmeyen yerlere masa ve sandalye konulmayacaktır.

p-Belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde, Kiracı personeli ile birlikte yardımcı olacaktır. Bu tür düzenlenen günlerde yer, malzeme ve demirbaşların kullanımı için Belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  

r-Çalışanlar tek tip elbiseli, saç sakal tıraşlı ve temiz olacaktır. Çalışacak garsonların, garsoniyer sertifikaları olacaktır. Müşteri memnuniyeti ön planda tutulup kaliteli hizmet verilmesi sağlanacaktır. Açık Alan Aile Çay Bahçesinde çalıştırılacak personelin ez az 1/3’lük kısmını bayan olacaktır. El terminal sistemi ile çalıştırılacaktır. (Yoğunluk durumuna göre adisyon gerekmektedir. )

s-Müstecir çalıştıracağı personeli haftalık 45 saati geçmeyecek vardiyalı, sigortalı ve asgari ücret karşılığı çalıştıracaktır.

ş-Çay, Çay emsali vb. soğuk sıcak içecekler, Nargile (TAPDK belgesi olmak şartı ile) ızgara, tost, kahvaltı gerekli görüldüğü takdirde sıcak yemek (Esnaf Odasının belirlediği fiyat tarifesi ve Encümen onayı şartı ile) satabilecektir.

t-Müstecir güvenlik amaçlı kamera sistemi kurup, gerekli görüldüğü takdirde Zabıta ve Emniyet yetkililerine kayıtları göstermekle yükümlüdür.

u-Müstecir işletmede yazar kasa ve pos makinesi bulundurmakla yükümlüdür.

ü-Müstecir Belediye tarafından uygun görülen yerlere, Açık Alan Aile Çay Bahçesinin görselliğini bozmayacak şekilde şemsiye vb.(yağmur ve güneşten koruyucu özelliği olan) ürünü tedarik etmekle yükümlüdür.

v-Zabıta tarafından olumsuzluklar için tutulan 3 (üç) tutanak karşılığında ihale iptal edilebilir.

y-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

 

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, veraseleri ile toplam süreyi geçmeyecek şekilde ve aynı şartlarda sözleşme yapılabilir. tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin kira akdi tek taraflı olarak fesih olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

             Cebeci Mahallesi Suçıktı Mevkiinde bulunan Açık Alan Alile Çay Bahçesi vasıflı taşınmazın aylık Muhammen kira ihale bedeli KDV dâhil 1.500,00 (Binbeşyüztürklirası) TL olup, geçici teminatı 5.400,00 (Beşbindörtyüz)  TL’dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 10 (On) yıldır. Sözleşmeler yıllık olarak yapılacak olup, her yıl yenilenecektir. Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, Belediye Encümeni tarafından belirlenen artış oranında olacaktır.

 

   10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Cebeci Mahallesi Suçıktı mevkiinde bulunan Açık Alan Aile Çay Bahçesi açık arttırma kira ihalesi 27.12.2017  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 27.12.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar  Belediyeye vereceklerdir.

 

 

   11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Geçici Teminat Makbuzu
  3.  Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  4. Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından )
  5. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
  6. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.
  7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  8. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )
  9. Özel Kişiler için çay ocağı, kahvehane kıraathane, kafe veya kafeterya işleticisi olduğuna dair esnaf odası kaydı ve vergi kaydı.

 

 

   12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

 

   13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur. 21.11.2017

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.