İhaleler

MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ DÜĞÜN SALONU KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN BOZYOKUŞ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARININ KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

17 Ağustos 2018 Saat: 16:57

-İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi No: 15 adresinde bulunan 2 adet düğün salonunu, Dursunbey Belediyesi İhale Komisyonunun 08.08.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık teklif (arttırma) usulü ihalesi suretiyle (5+2) 7 yıllığına kiraya verilecektir.

 

 

   2-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Kiracı sözleşme konusu kiralananı sözleşmedeki kullanma hal ve maksadından başka amaçla kullanamaz. Aksine hareket edenler taşınmazdan derhal 2886 S.K. uyarınca cebren tahliye edilecektir. KİRACI da bunu şimdiden kabul ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.  

2-Kiralanan mevcut haliyle teslim edilecektir. Kiracı Belediyeden tamir, onarım ve bakım isteyemez. Kiralananın içinde veya dışında izinsiz olarak inşaat, tesisata ilave ve tadilat yapılamaz. Ancak projesini hazırlayıp ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün onayını almak şartı ile bedeli de kendisine ait olmak üzere yapabilir. Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bedelsiz olarak bırakılacaktır. Kiracı bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez.

      3-Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, temizliği ve bakımı kiracı tarafından düzenli olarak yapılacaktır.  Ağaç dikimi, sökümü ve ekstra çevre düzenlemeleri gibi değişiklikler Belediyenin yazılı izni olmadan yapılamaz. Kiracının aksine hareketi durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak yazılı ihtarname ile kiracıdan talep edilir. Aksine hareket edenlerden bu bedel icra kanalı ile tahsil edileceği gibi teminatı da irat kaydedilir.

4-Kullanımdan dolayı deforme olan demirbaş ve malzemeler Kiracı tarafından hemen yenisi ile değiştirilecektir. Kiralananın teslim ve tesellüm belgesi ile teslim edilen her türlü demirbaşlarının kırılmasından, bozulmasından ve kullanılamaz hale gelmesinden kiracı sorumlu olup, zarar kiracı tarafından yazılı ihtarname üzerine süresinde tazmin edilecektir. Kira akdi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından eskizsiz ve kullanıma müsait şekilde teslim edilecektir. Teslim esnasında demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme bu konuda Belediye tarafından hazırlanacak tutanak uyarınca kiracı tarafından aynen temin veya nakden tazmin edilir. Temin veya tazmin edilmediği takdirde cebri icra kanalı ile kiracıdan bu zarar tazmin edileceği gibi bu konuda yapılacak masraflar da kiracıya aittir.

5-Sözleşme konusu kiralanan taşınmazlar içinde ve müştemilatındaki can, mal ve iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbirler ile alınması gereken diğer bütün tedbirler KİRACIYA aittir. Kiracı tarafından can, mal ve çalışma güvenliği için gerekli yerlere uyarı levhaları asılacak ve kontrolleri kiracı tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuz netice ve 3. kişilerin zararından kiracı sorumlu olup, Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

6-Salonlara ait elektrik aboneleri, su aboneleri vb. abonelikler kiracı adına yapılacak olup faturaları kiracı tarafından ödenecektir. Mecurun işletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek Çevre Temizlik Vergisi gibi tüm vergi, resim, harç ve cezalar ile faiz ve masrafları KİRACI’ya aittir.

               7-İhale sonucu ihaleyi alan şahıs iş yerini ve mecurun herhangi bir yerini 3. şahıslara devir yapamaz. Sözleşmeye aykırı olarak devredecek olursa bu konuda yapılacak yazılı ihtardan itibaren 15 gün sonra sözleşme kendiliğinden fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracı ile devralan 2886 S.K. uyarınca derhal taşınmazdan cebren tahliye edilir. Kiracı da aksine hareket etmemeyi ve sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

               8-Düğün ve organizasyonlar esnasında mevsimine göre soğutma ve ısıtma yeterli derecede yapılacaktır. Salonların haricinde bulunan ve ilgili birimler tarafından kullanılan diğer alanlar için ısıtma işlemleri, kiracı ile ilgili kurum veya yetkilisince varılacak mutabakat ile ortaklaşa yapılabilir.

               9-Belediye ilgili salonlarda organizasyon yapacağı zaman 2018 yılı için üst salona tam günlüğüne 350,00TL, alt salona tam günlüğüne 300,00 TL bedel ödeyecektir. İleriki yıllar için; her yıl kira artış oranında mevcut yılın bedeline ilave edilerek belirlenecektir.

               10-Resmi kurum ve okul organizasyonları için kiracı, Belediyeye uygulanan tarifenin aynısını uygulayacaktır. Bu tür organizasyonlarda kiracı gerekli kolaylığı sağlayacak ve aksaklığa meydan vermeyecektir. Kiracının ilgisizliğinden dolayı şikâyet alınırsa gerekli ceza-i işlemler yapılabilecektir.

               11-Belediye kiralanan bölgede yapı, proje veya herhangi bir sebeple değişiklikler yapacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir.

12-Bütün binanın yangın sigortası kiracı tarafından yapılacaktır. Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

13-Alkol satışı ve salon içinde kullanımı yasaktır.  Satılması veya kullanılmasına müsaade edilmesi fesih sebebidir.

14-Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

15-Belediye ve Resmi Kurum Organizasyonlarında salon düzeni, talep edilen şekilde kiracı tarafından yapılacaktır.

16-Kiracı iki salon, mutfak, tuvaletler, gelin odası, kuaför odası ve kalorifer dairesi haricindeki yerlerle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamaz.

17-Söz konusu yerde işin gerekleri haricinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde bulunduramaz ve depolayamaz.  

18-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

19-İhale şartnamesinde veya kira sözleşmesinde hüküm bulunmayan konularda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İhale konusu kiralama ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar öncelikle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu çerçevesinde Belediye Encümenince çözülecektir.

 

3-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

4-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini düzenleyen 2.maddedeki sorumluluklarını yazılı uyarılara rağmen yerine getirmediği takdirde akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

5- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

            Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde bulunan iki adet salonun aylık Muhammen kira ihale bedeli KDV dahil 3.500,00 (Üçbinbeşyüz) TL olup, geçici teminatı 8.820,00 (Sekizbinsekizyüzyirmi) TL dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

Kesin Teminatlarda ise; Süresi sözleşme bitiş tarihinden az olmak üzere kesin teminat mektubu veya tedavülde olan Türk parası kabul edilecektir.

 

6- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi 01.11.2018 dir. İhalenin onayından sonra kiracı 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

7- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 5+2 (7) yıldır. Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilebilir.

 

8-  ARTIŞ ORANI

Her yıl % 6 oranında artış yapılacaktır. 2019 ve diğer yılların kirasına % 6 ilave edilerek kira bedeli belirlenecek ve oluşturulacak tablo sözleşme sonuna eklenecektir.

 

   9- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde bulunan salonların açık teklif (arttırma) kira ihalesi 05.09.2018 Çarşamba günü saat 15.30’da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 05.09.2018 Çarşamba günü saat 12.30’ a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

   10-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Özel Kişiler için ikametgâh adresi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  2. Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından )
  3. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
  4. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.
  5. Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)
  6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  7.  Tüzel Kişiliğin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

 

   11- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

                  Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

   12- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan kiracı tarafından ödenir. Taraflar kira sözleşmesini Noter aracılığıyla da yapabilir. Bu durumda giderler yine kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı; Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   13- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan kiracı şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, kiracının geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   14-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

 

 

 

 

   15- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   16- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   17- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   18- SON HÜKÜM

İş bu şartname 18 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur. 08.08.2018

Yorum Yapmak için Tıklayınız.