İhaleler

İKİ ADET ARACIMIZ SATIŞA ÇIKIYOR

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET ARACIN SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

23 Mayıs 2016 Saat: 08:39

 

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET ARACIN SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

 

1-İHALE KONUSU

 Dursunbey İhale Komisyonunun 11.05.2016 Tarih ve 65 nolu kararına göre Belediyemize ait 1997 model 6BT50124520 motor, 2301028 şase nolu Fatih 170-25 marka damperli kamyon ve 2007 model 483DLTC55MTZ73296 motor ve 37455279102429 şase nolu  Tata marka kamyonet trafikten çekilmiş olup,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

   2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI    

               İhale, Dursunbey Belediyesi hizmet binasında 25.05.2016 Tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

   3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

a-İhale muhammen satış bedeli, 1997 model Fatih marka kamyonun muhammen bedeli KDV Hariç 24.000,00 (Yirmidörtbinlira)  TL olup, Geçici teminat miktarı 850,00 (Sekizyüzellilira) TL dir. 2007 model Tata marka kamyonetin  muhammen bedeli KDV Hariç 10.000,00 (Onbinlira) TL olup, Geçici teminat miktarı 354,00 (Üçyüzellidörtlira) TL dir. İhale sonunda araçları alan mükellefler ihale sonucu belirlenen toplam fiyatı üzerinden % 18 KDV,  %1-2 Tellaliye, 05,69 Karar Pulu ve diğer resmi harçlar alınarak hesaplanacaktır.  

b- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

   4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Geçici Teminat makbuzu
  2. Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  3. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi, esnaf sicil belgesi vb.
  4. Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)
  5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  6. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağının nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

g.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

   5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

   a-  4. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

   Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

  6- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               İhale bedeli üzerinden % 18 KDV, %1-2 Tellaliye, % 05,69 Karar Pulu ile Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu araçların alım ve satışından oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

   7- ÖDEME ŞEKLİ

               İhale üzerine yapılacak şahıs Belediyece yapılacak tebligat sonucu araçların bedellerini ve diğer harçları en geç bir hafta içinde Belediyeye yatırıp Araçları teslim alması gerekir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları alıcıya aittir.

   8-DİĞER HUSUSLAR

a-Belediye, Araç satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece tahsilat makbuzu ve tesellüm senedi verecektir. Araçlar ile ilgili herhangi bir ayrıştırmaya izin verilmeyecektir.

b-İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

c-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

d-İstekliler mesai saatleri içinde araçları Belediye tamirhanesinde görebilir, her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye Tahakkuk servisinden ücretsiz temin edebileceklerdir.

e-Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Dursunbey Mahkemeleri ve icra daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

   9- SON HÜKÜM

             İş bu Şartname dokuz Maddeden ibaret olup, Belediye Encümeninin 11.05.2016 tarihinde alınan kararı gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.