İhaleler

KENTPARK KONUTLARI VE DÜKKANLARI SATIŞA ÇIKIYOR.

DURSUNBEY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

04 Aralık 2017 Saat: 10:07

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

 

Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Mollaoğlu Mahallesi 2730LA 2730LD pafta 168 ada 7 parsel nolu 911,04 m2 alanlı, mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine inşa edilecek gayrimenkullerin (dükkanlar ve daireler) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma)  ön ödemeli satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra

No

Bağımsız B.No

Bulunduğu Kat

Niteliği

Arsa Payı

Brüt İnşaat Alanı

Muhammen 
Bedeli (TL)

% 3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

1

Zemin Kat

Dükkan

1989/100000

107,58

325.000,00

9.750,00

13.12.2017

14.35

2

9

2.Nor. Kat

Daire

2009/100000

108,64

190.000,00

5.700,00

13.12.2017

14.40

3

13

2.Nor. Kat

Daire

2430/100000

131,42

189.000,00

5.670,00

13.12.2017

14.45

4

14

2.Nor. Kat

Daire

1577/100000

85,31

129.000,00

3.870,00

13.12.2017

14.50

5

15

2.Nor. Kat

Daire

1818/100000

98,33

149.000,00

4.470,00

13.12.2017

14.55

6

16

3.Nor. Kat

Daire

2009/100000

108,64

195.000,00

5.850,00

13.12.2017

15.00

7

18

3.Nor. Kat

Daire

2784/100000

150,57

220.000,00

6.600,00

13.12.2017

15.05

8

20

3.Nor. Kat

Daire

2430/100000

131,42

194.000,00

5.820,00

13.12.2017

15.10

9

22

3.Nor. Kat

Daire

1818/100000

98,33

154.000,00

4.620,00

13.12.2017

15.15

10

23

4.Nor.Kat

Daire

2009/100000

108,64

195.000,00

5.850,00

13.12.2017

15.20

11

25

4.Nor.Kat

Daire

2784/100000

150,57

220.000,00

6.600,00

13.12.2017

15.25

12

27

4.Nor.Kat

Daire

2430/100000

131,42

194.000,00

5.820,00

13.12.2017

15.30

13

29

4.Nor.Kat

Daire

1818/100000

98,33

154.000,00

4.620,00

13.12.2017

15.35

14

30

5.Nor.Kat

Daire

2009/100000

108,64

190.000,00

5.700,00

13.12.2017

15.40

15

31

5.Nor.Kat

Daire

1739/100000

94,05

151.000,00

4.530,00

13.12.2017

15.45

16

32

5.Nor.Kat

Daire

2784/100000

150,57

215.000,00

6.450,00

13.12.2017

15.50

17

34

5.Nor.Kat

Daire

2430/100000

131,42

189.000,00

5.670,00

13.12.2017

15.55

18

35

5.Nor.Kat

Daire

1838/100000

99,41

135.000,00

4.050,00

13.12.2017

16.00

19

36

5.Nor.Kat

Daire

1818/100000

98,33

149.000,00

4.470,00

13.12.2017

16.05

             

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Dursunbey Belediyesine ait 168 ada 7 parsel üzerine inşa edilmekte olan dükkanlar ve daireler 13.12.2017 Çarşamba günü saat 14.35’den itibaren sırasıyla Dursunbey Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında yapılacak olan ihale ile satılacaktır. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Dursunbey Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler. İhaleye ilişkin taşınmaz mal satış şartnamesi; ihale günlerine kadar mesai saatleri içerisinde Tahakkuk-Tahsil servisinden alınabilir. Ayrıca www.dursunbey.bel.tr internet adresinden de şartnameye ulaşılabilirler.

 

MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden (Tedavüldeki Türk Parası) veya teminat mektubu (Bankalar ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz limit dâhili teminat mektupları,) ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile yatırmak zorundadır. Taşınmaz satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler,  geçici teminatlarının karşılık geldiği muhammen bedel kadar taşınmaz için ihaleye katılabilirler. Birden fazla taşınmaz satın almak isteyenler, her bağımsız bölüm için ayrı ayrı teminat yatıracaklar veya muhammen bedeli en yüksek olan bağımsız bölümün teminatını yatırarak istedikleri bağımsız bölümün ihalesine girebileceklerdir. Satın alınan her bağımsız bölüm için belirlenen geçici teminat tutarı yatırılan toplam geçici teminattan mahsup edilecek, geriye kalan geçici teminatın karşılamadığı bağımsız bölümler için teklif veremeyeceklerdir.

İhale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınacaktır. Ayrıca ihale sonucu taahhüt edilen gayrimenkul bedellerinin % 50’si ile ihale resmi giderleri (Damga vergisi ve tellaliye v.b.) ihalenin onaylanmasını takiben 15 gün içinde peşin olarak tahsil edilecektir. Geriye kalan % 50’lik tutar 15 (onbeş) aylık eşit taksitte ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere gecikme cezası uygulanacaktır. (6183 sayılı Amme Alacakları T.U. Hakkındaki Kanun Hükümleri)

 

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

2886 ve 4734 sayılı İhale kanunlarına göre yasaklı olanlar ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir) kaydolunur. Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

a) Belediyeden örneği alınabilecek başvuru dilekçesi,

b)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanması gerekmektedir.)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Gerçek kişiler için)

e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt belgesi, (Gerçek kişiler için)

f) Türkiye sınırları içinde adres beyanı,

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

k) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

l) Belediyeden Alınacak Borcu yoktur belgesi,

m) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, veya Vakıf olması halinde (b), (c), (l) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduğunu gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi sunulması gerekmektedir.

n)  İsteklilerin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.  

 

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeleri içeren ve satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı, 13.12.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Dursunbey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

          Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen

serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale sonucunda İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç on beş (15) işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince veya İhale Komisyonunca karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) işgünü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun tebliğ tarihi, kararın müşteriye veya yasal temsilcisine tebliğ tarihi sayılır. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 

                                                                 

MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, müşteriye aittir.

İhale ve satışından doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harçlar, tapu harçları, alım satım giderleri, ipotek masrafları ve diğer bilumum tüm giderleri ödemek müşteriye aittir.

 

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (on beş) gün içinde peşinat, vergiler ve kesin teminat yatırılarak kalan taksitler eşit olarak tahakkuk edilecektir. Bağımsız bölümlerin yapı ruhsatı 06.02.2017 tarihinde kesilmiş olup ihale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında satış vaadi sözleşmesi (taksitli satış sözleşmesi) imzalanacaktır. Kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir veya borcu bitmedi ise son taksitten mahsup edilecektir. İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler peşinatı (%50) yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir. Fakat kalan borç üzerinden ilgili parsel üzerine Tapu Sicil Müdürlüğünde kanuni ipotek konulur. İpotekli tapu tescilinde kesin teminat ipoteğin kaldırılmasından sonra iade edilecektir veya son taksitten mahsup edilecektir. Taksitlerin ödenmemesi durumunda kanuni işlem yapılır. Taksitlerin tahakkuk eden zamanda ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce gecikme zammı uygulanacaktır.

Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, sözleşme süresi içerisinde peşinattan sonra kalan bedeli peşin ödeme talebinde bulunması halinde, her ay için % 0,20 oranında indirim uygulanır. (Örnek: 5 ay ödemesi bulunan istekli peşin ödeme talebinde bulunduğunda kalan borcuna % 1 indirim uygulanacaktır.) İndirim sadece kalan taksitler için uygulanacak olup, peşinat indirime dahil değildir. Bu bedelin Belediyenin veznesine ödenmesinden sonra Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim ederek tapu tescilini yaptırabilecektir. Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

Müşteri ihale edilecek bağımsız bölümlerin maketini ve kat planını Belediyemiz hizmet binasında görebilir ve inceleyebilir. İstekli maketleri, planları, projeleri incelemiş ve kabul etmiş sayılacaktır.  Planlarda, maketlerde ve projelerde farklılık olması durumunda idare tarafından uygun görüldüğü şekilde düzeltilecek olup, müşteri bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.   

Taşınmazlar teslim edildikten sonra kullanım hatasından kaynaklanan hasar, eksik veya kusur tespit edilmesi halinde ortaya çıkan tüm zarar ve masraflar yine alıcı/kullanıcının kendisine aittir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.  Belediyemizden izin alınmadan yapılan tadilatlardan kaynaklanan herhangi bir olaydan ve zarardan dolayı, ilgili alıcı/kullanıcı sorumlu ve mesul olacak olup, Belediyemiz mesul ve sorumlu olmayacaktır. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”. Satışı yapılan konutların tesliminden sonra alıcısı/kullanıcısı tarafından oluşan veya kaynaklanan hasarlardan Belediyemiz sorumlu olmayacağı gibi, hasardan oluşan tamiratın yapılması/yaptırılması tamamıyla ilgili alıcı/kullanıcıya aittir. Bu ve benzeri işlemlerden dolayı Belediyemiz tarafından herhangi bir bedel ödenmesi de söz konusu olmayacaktır.  Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır. Satışı yapılan konutun satış bedeli ve satış masraflarını süresi içerisinde ödemeyenlerin veya süresi içinde tapusunu almayanların satışı tek taraflı iptal edilerek teminatları irat kaydedilir, ihale masrafları iade edilmez. Kalan bakiye olması halinde ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Bu şekilde satışı iptal olan konut tekrar satışa sunulur.  

Alıcı satın aldığı gayrimenkulleri üçüncü kişi veya kurumlara devir yapabilir. Bu durumda devre dair talep yazılı olarak Belediyemize sunulacak ve Başkanlık olurundan sonra yürürlüğe girecektir. Devir alanlar satış sözleşmesinde ve şartnamede belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılırlar.

Tapu malikleri, konut ve dükkan teslimlerine müteakip bir ay içinde apartman yönetimini oluşturmak ve ortak kullanım alanlarının devrini almak zorundadır. Bu konuda yaşanacak gecikmelerde Belediye konuya müdahil olup gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili borç bitiminde yapılacaktır. Taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz. İdare de müşterinin yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Alıcı bu süre içerisinde tapusunu tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde satış kararı iptal edilerek, yatırmış olduğu  % 6 kesin teminatı irat kaydedilir. İhale ve tapu masrafları iade edilmez. Kalan bakiye sözleşme hükümlerine göre iade edilecektir. İade aşamasında Belediye hesaplarında tutulan hiçbir teminat, peşinat ve benzeri tutar için faiz uygulanmaz. Alıcılar bu hususta faiz ve benzeri talebinde bulunamazlar.

Söz konusu konutların teslimatı; satış bedelinin tamamı yatırıldıktan sonra ve inşaatın bitirilmesini takiben en geç 31.07.2018 tarihine kadar “Konut Teslim Tutanağı” düzenlenmek suretiyle yapılacaktır. Tapu devri ise Belediyemizin ve Tapu Sicil Müdürlüğünün belirleyeceği program dâhilinde yapılacaktır. Satın alınan taşınmazların 31.07.2018 tarihine kadar teslim edilmesi esas olup, tapu devirlerinin bu tarihten sonraya denk gelmesi taşınmazın geç teslim edildiği anlamına gelmeyecektir. Belediye; mücbir sebepler dışında süresi içinde teslim edemediği takdirde, her taşınmaz için belirlenen ihale bedelinin aylık % 1’i (Bir) oranında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satışı yapılan konutun satışı bedeli ve masraflarının tamamı ödenmeden Kat İrtifakı üzerindeki ipotek kaldırılmaz ve tapu devri yapılmaz. 

 

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir.

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Dursunbey Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 12.

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Taahhüt Eden veya Vekili

İmzası             : …………………………………………………..

Adı-Soyadı      : …………………………………………………..

Adresi             : …………………………………………………..

………………………….……………..…………………………………………………………

Tarih               : … / … / 2017

(İşbu şartname ekleriyle birlikte 5 (beş) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir.)

Yorum Yapmak için Tıklayınız.