İhaleler

BİLLBOARD (İLAN REKLAM PANOSU) KİRA İHALESİ

BİLLBOARD (İLAN REKLAM PANOLARI) KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

03 Temmuz 2018 Saat: 08:49

1-İHALE KONUSU

        Dursunbey Belediye Başkanlığı İhale Komisyonunun 16.05.2018 tarihli kararına göre Dursunbey Belediyesince belirlenen noktalara müstecir tarafından imal ettirilerek konulacak olan ışıklı ve ışıksız Billboardların işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) suretiyle 10 yıllığına müstecire verilecektir.

 

2-BİLLBOARDLARIN (İLAN REKLAM PANOLARI) ÖZELLİKLERİ VE KONULACAĞI YERLER

 • 1185mm x 1750 mm görsel alan,
 • 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi poster alanı,
 • Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini,
 • 5 mm tamperli camlar,
 • Amortisörlü kapak sistemi,
 • Gizli kilit sistemi,
 • Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme,
 • Alüminyum çerçeve,
 • 160 mm kasa genişliği,
 • 4 adet CE belgeli florasan,
 • IP65 su geçirmez elektrik tesisatı,
 • Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikalı,

Yukarıda bahsedilen özelliklerde imal ettirilecek olan billboardlar Belediyece belirlenen yerlere sabitlenecektir. Mevcut bulunan standart dışı ışıklı billboardlar yerinden müstecir tarafından sökülerek kaldırılacak ve yukarıda belirlenen ölçülerde, kalitede ve özelliklerde müstecir tarafından imal ettirilen billboardlar yine müstecir tarafından belediyece belirlenmiş olan 20 adet yere sabitlenecektir.  Daha önceki yıllarda ışıksız olarak kullanılan billboardlar mevcut yerlerinde kalacak olup, ilerleyen zamanlarda Belediyece uygun görülen yerlere, bedeli müstecire ait olmak üzere ışıksız billboard yapılabilecektir.  Müstecir tarafından imal ettirilerek  belediyece belirlenerek dikilecek olan 20 adet ışıklı billboard ile ışıksız billboardların yeri ve sayısı sözleşme ile belirlenerek imza altına alınacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, ilan reklam panoları müstecir tarafından imal ettirilerek en kısa sürede belirlenen noktalara sabitlenecek olup, gecikmelere meydan verilmeyecektir. Billboardlardan ışıklı olarak imal edilerek, müstecir tarafından belediyece belirlenen noktalara sabitlenenler,  bir ışık kaynağı ile ışıklandırılacak ve elektrik bedeli müstecir tarafından ödenecektir.  Billboardlar, Belediyece belirlenen noktalardan başka bir yere nakledilemez veya bir başkasına devredilemez, belediyenin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz. İlgili billboardlardan Belediyenin belirleyeceği yerdeki 5 adedinin birer yüzünü belediye kendi ilan ve reklamı için kullanacaktır. Reklam, ilan ve tanıtım amacıyla konulan billboardlardan üçüncü şahıslara karşı gelecek zarar ve ziyandan müstecir sorumludur. Belediye bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz. Müstecir kira süresi bitiminde, imal ettirerek sabitlemiş olduğu billboardları tam ve sağlam bir vaziyette belediyeye teslim edecektir. Müstecir teslim sırasında belediyeden herhangi bir bedel, ücret veya hak talebinde bulunulamaz.

 

 3-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Kiracı (müstecir) sözleşme konusu billboardları ilan reklam için kullanacaktır. Müstecir tabelaları reklam maksadından başka amaçla kullanamaz. Aksine hareket edenler 2886 S.K. uyarınca cebren tahliye edilecektir. KİRACI da bunu şimdiden kabul ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder. 

b-İlan Reklam panolarının kırılmasından, bozulmasından ve kullanılamaz hale gelmesinden kiracı sorumludur. Kiracı panoların bakımını, onarımını, tadilatını ve kırılan camlarının (aynı özelliklerde) değiştirilmesi işlemini yapacaktır. Müstecir Billboardları, Belediyeden hiçbir şekilde malzeme, işçilik ve ücret talebinde bulunmadan yukarıda açıklanan ebat ve şekillerde kendisi imal ettirerek belediyece belirlenmiş noktalara sabitleyerek dikecek ve sözleşme süresi sonunda hiçbir ücret, bedel ve hak talebinde bulunmadan ve herhangi bir yazışma beklemeksizin belediyeye bırakacaktır. İhaleye geçici teminat yatırarak girenler bu hükümleri peşinin kabul etmiş sayılacaktır. Kiracı sözleşme süresi içinde veya sonunda yaptığı tamir, bakım, yenileme vb. işlemler için ücret talebinde bulunamaz.   Sözleşme süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bedelsiz olarak bırakılacaktır. Müstecir bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez.

c-Kira akdi sona erdiğinde kiraya verilen billboardlar (ilan reklam panoları) kiracı tarafından eskizsiz ve kullanıma müsait şekilde tam olarak teslim edilecektir. Teslim esnasında panolardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme için,  Belediye tarafından hazırlanacak tutanak uyarınca kiracı tarafından aynen temin veya nakden tazmin edilir. Temin veya tazmin edilmediği takdirde cebri icra kanalı ile kiracıdan bu zarar tazmin edileceği gibi bu konuda yapılacak masraflar da kiracıya aittir.

d-Gerekli olan güvenlik tedbirleri kiracı tarafından alınacaktır. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuz netice ve 3. kişilerin zararından kiracı sorumlu olup, Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

e-İlan reklam panolarının (billboardlar) işletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer Kamu Kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm vergi, resim, harç ve cezalar ile faiz ve masrafları KİRACI’ya aittir.

 f-İhale sonucu ihaleyi alan iştirakçi 3. şahıslara devir yapamaz. Sözleşmeye aykırı olarak devredecek olursa bu konuda yapılacak yazılı ihtardan itibaren 15 gün sonra sözleşme kendiliğinden fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracı ve devralan 2886 S.K. uyarınca derhal ilan reklam panolarından el çektirilir. Kiracı da aksine hareket etmemeyi ve sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

g-Belediye kiralanan bölgede yapı, proje veya herhangi bir sebeple değişiklikler yapacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir. Herhangi bir sebepten dolayı Belediyece talep edilen tahliye için müstecirin kira sözleşmesi dikkate alınarak, kurulacak olan komisyon ile malzemelerin imali için yapmış olduğu harcamalar tespit edilerek, geçen zaman ve kalan zaman oranlanarak komisyonca belirlenen miktarda ödeme yapılabilecektir. Bu konuda meydana gelebilecek iş ve işlemleri yürütmeye Belediye Encümeni yetkili olacaktır.

h-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Kiracı, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı, tazmin etmek zorundadır. Ayrıca üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

ı-Kiracı sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır. Mücbir sebepler ile bu sebepler dışında müstecir tarafından yapılacak olan tahliye taleplerinde; konu Belediye Encümenine havale edilecek ve gerekli incelemeler yapılarak, mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli kararlar alınabilecektir.

i-Herhangi bir tadilat veya işlem nedeniyle yerinden sökülen ilan reklam tabelaları Belediyenin belirleyeceği noktaya  müstecir tarafından dikilerek sabitlenecektir.

J-Müstecir billboardlardan hasar gören,  elektrik arızası yapan veya camı kırılanları en kısa zamanda tamir ettirecektir. Görüntü kirliliğine neden olamaz.

k-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

 

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kira süresinin bitiminde,

            b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih edebileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi Sözleşme ile de belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

7- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 10 (on) yıldır.  Kira sözleşmeleri yıllık olarak yapılacak olup, her yıl yenilenerek imza altına alınacaktır. Kiralanan Billboardların yıllık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme ile belirlenen süre sonunda ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilebilir.

 

8-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

            Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

 1.    a-Başvuru Dilekçesi.

b-Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından )

c-Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesinden)

d-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

e-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

f- Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

 

9- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat(Gelir ) kaydolunur.

            Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

10- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

            Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir; Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla yükümlüdür. Müstecir, ilgili billboardlarda ilan veya reklamların vergilerinin tam olarak ve Zamanında ödenmesinden belediyeye karşı sorumludur. Vergi sorumlulukları, ilan veya reklamın yapılmaya başlandığı ayı izleyen ayın 20’nci günü akşamına kadar ışıklı ve ışıksız ilan reklam beyannamelerini verip vergilerini ödeyeceklerdir.

            Yıllık beyanname verilirse, tarife gereğince ilan reklam vergi tutarlarını, Belediye Meclisinin belirlediği tarihte iki eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

 

 

11- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

            İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

12-KANUNİ İKAMETGÂH

            Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

           

13-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

Yaptırılacak olan Billboardların açık arttırma kira ihalesi 18.07.2018 Çarşamba günü saat 14.15’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 18.07.2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

14-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT VE KESİN TEMİNAT, TEMİNATA İLŞKİN ESASLAR

            a- İhale Muhammen Yıllık Kira Bedeli KDV dahil 2.500,00 TL olup, Geçici teminat miktarı 750,00TL

dir.

            b-İhale sonunda % 6 oranında kesin teminat alınır.

            c-Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler: Tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan Teminat Mektubu

                         

15- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

            İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat ( gelir ) kaydedilir.

 

16- KİRA ARTIŞ ORANI

            Daha sonraki yılların kirası, cari yıl kira bedeline tuik tarafından açıklanan üfe-tüfe oranında artış ilave edilerek belirlenecektir.

 

17-KİRANIN BAŞLAMA – BİTİŞ ZAMANI

            Kira başlangıç tarihi 01.08.2018’dir. Kira süresinin bitiş tarihi ise 30.07.2028’dir.

 

18- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

                                  

19- İHTİLAFLARIN HALLİ

            Bu şartnamenin veya yapılacak sözleşmenin hüküm veya takibinde doğabilecek ihtilaflarda Dursunbey Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

20- İDARENİN YETKİSİ

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                       

21- SON HÜKÜM

            İş bu şartname 21 (Yirmi bir) maddeden ibaret olup, Belediye Encümenin 13.06.2018 tarihinde alınan kararı gereği Belediye Encümeni tarafından hazırlanmıştır.

 

  

Yorum Yapmak için Tıklayınız.