İhaleler

RAMAZANLAR MAHALLEMİZDEKİ 14 ADET TAŞINMAZIMIZ SATIŞA ÇIKIYOR.

BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN RAMAZANLAR MAHALLESİNDE BULUNAN 14 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

15 Şubat 2018 Saat: 10:15

1 - Belediyemize ait İlçenin Ramazanlar Mahallesinde bulunan 14 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık teklif usulü (artırma) ihalesi suretiyle satılacaktır.

2 - Açık teklif usulü satış ihalesi 28.02.2018 Çarşamba günü saat 14.00 de başlayarak sırasıyla Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler 28.02.2018 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar, evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir.

3 –

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

M2

Geçici Teminat

Muh.bedel

İhale Saati

1

Ramazanlar

170

6

Tarla

304,57 m2

66,00 TL

2.200,00 TL

14.00

2

Ramazanlar

186

67

Tarla

1.112,14 m2

129,00 TL

4.300,00 TL

14.05

3

Ramazanlar

186

70

Tarla

2.346,66 m2

210,00 TL

7.000,00 TL

14.10

4

Ramazanlar

203

24

Tarla

566,11 m2

75,00 TL

2.500,00 TL

14.15

5

Ramazanlar

203

26

Tarla

643,01 m2

50,00 TL

1.650,00 TL

14.20

6

Ramazanlar

135

4

Tarla

642,92 m2

140,00 TL

4.650,00 TL

14.25

7

Ramazanlar

136

7

Bahçe

335,86 m2

75,00 TL

2.500,00 TL

14.30

8

Ramazanlar

106

1

Tarla

466,93 m2

53,00 TL

1.750,00 TL

14.35

9

Ramazanlar

109

58

Tarla

98,23 m2

30,00 TL

1.000,00 TL

14.40

10

Ramazanlar

110

9

Tarla

490,16 m2

105,00 TL

3.500,00 TL

14.45

11

Ramazanlar

112

3

Tarla

713,43 m2

60,00 TL

2.000,00 TL

14.50

12

Ramazanlar

120

28

Arsa

321,45 m2

75,00 TL

2.500,00 TL

14.55

13

Ramazanlar

144

5

Arsa

597,22 m2

128,00 TL

4.250,00 TL

15.00

14

Ramazanlar

153

5

Tarla

558,70 m2

45,00 TL

1.500,00 TL

15.05

 

4 - İhaleyi alan mükellef 15 gün içerisinde ihale bedelini ve ihaleden doğan vergileri ödedikten sonra tapu işlemlerine başlanacaktır. İhale bedeli, vergiler, harçlar ve masraflar tamamen ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

 

5 - İhaleyi alan iştirakçi ihaleden vazgeçmesi durumunda ikinci ihaleden doğacak fiyat farkı zararı da kendisinden tahsil olunacaktır.

 

6-  İhale bedelinin tamamı peşin ödenecektir .

7 - İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK BELGELER:

a-Başvuru Dilekçesi

b-Geçici Teminat Makbuzu

c-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

d-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

e-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

f- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (İkametgahı ilçe dışında olanlar)

 

 

8 - Tapu vergi masrafları ile deprem sigortası ve oluşabilecek diğer masraflar alıcıya aittir.

 

9- İlgili yerlerin ihalesine iştirak etmiş olan mükellefler parselleri yerinde görmüş ve şartnameyi kabul etmiş sayılacaktır.

 

10 – 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanuna göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir) kaydolunur. Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

11 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir. (Kredi kartı ile yapılan ödemelere taksit yapılabilecektir.)  Müşteri bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye irat kaydedilir. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar,  belediyeye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. İdarede bedelin peşin ödenmesinden sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

 12 – Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediye fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle satışı yapan idarece alıcıya teslim edilir.  

13-  Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

14-  İş bu ihalelerden dolayı doğacak her türlü ihtilafların haline T.C. Dursunbey Mahkemeleri ve İcra daireleri salahiyetli olup, Belediye hiçbir masraf kabul etmeyecektir.

 

15-  Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir.

 

16-  16 maddeden oluşan bu şartname Encümenimizce hazırlanmıştır. 07.02.2018

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.