İhaleler

ALAÇAM MAHALLEMİZDEKİ TAŞINMIZLARIMIZ KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN ALAÇAM MAHALLESİ 102 ADA 127-155 PARSEL NOLU TAŞINMAZLARIN KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

10 Nisan 2017 Saat: 09:37

İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Alaçam Mahallesinde 102 ada 127 parsel ile 155 parsellerde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 3 yıllığına müstecire verilecektir.

 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

            MAHALLESİ                            MEVKİİ                                          CİNSİ

              Alaçam                                   Çayırlar                                             Tarla

              Ada No: 102        Parsel No: 127-155       Yüzölçüm: 940,64 m2 – 734,55m2

       

   3-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz. 

b-Taşınmaza Belediyemizce ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihatiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

      c- Kiracı kira dönemi sona ermeden faaliyetinin durdurması, taahhüdünü sözlşeme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunu’nun 62.maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irad kaydedilecektir.

d-Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksanolan kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedelitaşınmazın bulunduğu yer belediyesine çeşitli gelir olarak yatırılır.

Kira dönemi sonunda kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunu’nun 75’inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

e-Kiracı arazi değerinin düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı  Belediyeye ödemek zorundadır.

               f- İhale sonucu ihaleyi alan şahıs iş yerini 3. şahıslara devir yapamaz, kiralayamaz ve başkalarına bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Devredecek ve kullandıracak olursa bu konuda yapılacak olan yazılı ihtardan itibaren 15 gün sonra sözleşme kendiliğinden fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracı, alt kiracı ve devralan ile kullanan 2886 S.K. uyarınca derhal cebren taşınmazdan tahliye edilir. Kiracı da aksine hareket etmemeyi sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

g- Sözleşme süresinin bitimim veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

h-Yukarıdaki maddelerle yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edileceği kurallara kiracı tarafındanriayet edilmediği takdirde 2886 sayılı Yasanın 62’nci maddesine göre işlem yapılır.

ı-Kiraya verilecek taşınmazlar üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına matuf olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.

i-Sözleşme konusu mecur taşınmazdaki can, mal ve iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbirler KİRACI’ya aittir. Kiracı tarafından can, mal ve çalışma güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuz netice ve 3. Kişilerin zararından kiracı sorumlu olup, Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

j-Kiracı kiracının yükümlülüklerini düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

k- Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncükişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, Belediyeye ödemek zorundadır. Arıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

l- Kiracı yetiştireceği mahsulün ilaçlanması, böcek ve zararlı haşerelere karşı mücadele esnasında taşınmazda bulunan dikili ağaçlara zarar verecek durumlardan kaçınmak zorundadır. Dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu ağaçlara verilen zarar müstecirden tazmin edilecektir.

m- Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

n- Bu özel genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerine aynen kabul eder.  

 

     4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

            Alaçam Mahallesinde bulunan ilgili taşınmazların yıllık muhammen kira ihale bedeli, 102 ada 127 parsel 69,00 (Altmışdokuzlira) TL olup, geçici teminatı 6,50 (Altıliraellikuruş) TL, 102 ada 155 parsel 307,00 (Üçyüzyedilira) TL olup, 28,00 (Yirmisekizlira) TL’dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

        5- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

İlgili taşınmazların açık arttırma kira ihalesi 19.04.2017 Çarşamba günü saat 14:30’da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 19.04.2017 Çarşamba günü saat 12:30’ a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

        6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

              a-Başvuru Dilekçesi

b -Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

c-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

            d- Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

           e- Geçici Teminat Makbuzu

 

     7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

      8-  ARTIŞ ORANI

İkinci ve üçüncü yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin % 4 arttırılması suretiyle hesaplanacaktır.

 

 

     9-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

           a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

     10-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

 

   11- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 3 (Üç) yıldır. Kiralanan yerlerin yıllık kira bedeli, her yıl için 25 Eylül’e kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir. 

 

   12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

  a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

     13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur. 05.04.2017

Yorum Yapmak için Tıklayınız.