Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

İSMAİLLER VE BAYIRYÜZÜGÜNEY MAHALLESİNDE DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ İHALESİ

08 Mayıs 2022 Saat: 09:43

                                  

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İHALE İLANI

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen  bedelden artırım yapılarak Açık Teklif usulü ile aşağıdaki parsellerde bulunan damgalı ağaçların Dikili olarak  satışı yapılacaktır.

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

S. NO

MAHAL LESİ

MEVKİİ

ADA      NO

PARSEL

     NO

ALANI

   M²

CİNSİ

 

  DİKİLİ TAHMİNİ

    M3

 

DAMGALI AĞAÇ   SAYISI

MUHAMMEN     BEDELİ

     (TL)

 GEÇİCİ TEMİNAT

    (TL)

 

İHALE TARİH VE SAATİ

ŞARTNA       ME

BEDELİ (TL)

1-

İSMAİLLER

YARIM HARMAN

254

13

41.302,95

KIZILÇAM, KARAÇAM VE MEŞE

844.551

1738

 

KDV HARİÇ

935.000,00

28.050,00

11/05/2022

 Saat: 14.00

200,00

2-

İSMAİLLER

YARIM HARMAN

253

5

12.974,22

KIZILÇAM, KARAÇAM VE MEŞE

193.223

204

 

KDV HARİÇ

235.000,00

7.050,00

11/05/2022

Saat: 14.10

200,00

3-

BAYIRYÜZÜ     GÜNEY

KÖY

CİVARI

106

148

13.755,97

KIZILÇAM VE MEŞE

 

112.484

621

 

KDV HARİÇ

105.000,00

3.150,00

11/05/2022

Saat: 14.20

200,00

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey  Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 11.05.2022 Çarşamba günü Saat: 14.00’da sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.

        4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

             İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgah olması,

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin  vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

E) Bu şartnamenin 7 inci maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

G) Bu şartnamenin 13.Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

H) Özel ve Tüzel Kişilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

İ)  Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 0266 662 1018

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Caddesi No: 20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

7-  İlgililere ilan olunur.

 

 

                                                                                                               

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.