Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

İLÇEMİZ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET AVLULU İKİ KATLI LOJMAN VE ARSASI, KÜÇÜKLER MAHALLESİNDE BULUNAN 3 ADET ARSA, ALAÇAM MAHALLESİNDE BULUNAN 4 ADET ARSA SATIŞA ÇIKARILACAKTIR. İLÇEMİZ MICIRLAR MAHALLESİNDE BULUNAN KARGİR KAHVEHANE, DELİCE MAHALLESİNDE BULUNAN AVLULU KERPİÇ DEĞİRMEN(SÜT SOĞUTMA YERİ), YİNE DELİCE MAHALLESİNDE BULUNAN KERPİÇ KÖY KONAĞI(DÜKKAN), ÇAMKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN KARGİR EV VE AVLUSU(KAHVEHANE) VE ÇAKMAK MAHALLESİNDE BULUNAN KARGİR DÜKKAN İÇİN KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR.

07 Nisan 2022 Saat: 15:51

                                   DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak “Açık Teklif Usulü” ile satış ve kira ihaleleri yapılacaktır.

 

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

SATIŞ İHALE LİSTESİ

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü  (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname bedeli (TL)

İmar Durumu Bilgileri

Saati

Köy/

Mahalle

1

Balıkesir/

128

12

385,55

Avlulu iki katlı lojman ve arsası

400.000,00

12.000,00

100,00

Ayrık nizam iki katlı konut alanı

14.00

 

Dursunbey/

İstasyon

2

Balıkesir/

137 

 13

1.449,79

Arsa

40.000,00

1.200,00

50,00

Yerleşik alan içi 

 14.10

Dursunbey/

Küçükler

3

Balıkesir/

137

12

2.386,12

Arsa

67.000,00

2.010,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.15

Dursunbey/

Küçükler

4

Balıkesir/

137

11

338,39

Arsa

10.000,00

300,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.20

Dursunbey/

Küçükler

5

Balıkesir/

148

2

285,64

Arsa

30.000,00

900,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.25

Dursunbey/

Alaçam

6

Balıkesir/

149

1

444,57

Arsa

46.700,00

1.401,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.30

Dursunbey/

Alaçam

7

Balıkesir/

150

1

208,41

Arsa

20.900,00

627,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.35

Dursunbey/

Alaçam

8

Balıkesir/

147

1

25,59

Arsa

2.600,00

78,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.40

Dursunbey/

Alaçam

 

 

KİRA İHALE LİSTESİ

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü  (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel  Aylık KDV Hariç (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname bedeli (TL)

İmar Durumu Bilgileri

Saati

Kira Süresi

(Yıl)

Köy/

   Mahalle

1

Balıkesir/

155

5

54,25

Kargir Kahvehane

144,06

184,00

50,00

Yerleşik alan içi 

14.45

 

3

Dursunbey/

Mıcırlar

2

Balıkesir/

131 

657,68 

Avlulu Kerpiç Değirmen

67,80

87,00

50,00

Yerleşik alan içi 

 14.50

 

3

Dursunbey/

Delice

3

Balıkesir/

139

6

179,52

Kerpiç Köy Konağı

131,36

168,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.55

 

3

Dursunbey/

Delice

4

Balıkesir/

132

4

87,00

Kargir ev ve avlusu

127,12

162,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.00

 

3

Dursunbey/

Çamköy

5

Balıkesir/

87

14

15,69

Kargir Dükkan

169,49

216,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.05

 

3

Dursunbey/

Çakmak

 

 

    3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 20.04.2022 Çarsamba günü

Saat: 14.00’te başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

C) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

D) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

F)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

G) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

H) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    

Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

İ) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

J) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

K) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 

5 Nolu kira ihalesinde ayrıca 2.500,00 TL güvence bedeli alınacaktır.

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 02666621018

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İlgililere ilan olunur.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.