Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

İLÇEMİZ KÜÇÜKLER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET ARSA , SELİMAĞA MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 18 ADET ARSA SATIŞA ÇIKARILACAK OLUP KAVACIK MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET ÇALKA MAKİNESİ İSE KİRAYA VERİLECEKTİR

04 Şubat 2022 Saat: 10:53

                                  

                                   DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi ve kira ihalesi(çalka makinesi) yapılacaktır.

 

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

 

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü  (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname bedeli (TL)

İmar Durumu Bilgileri

Saati

Köy/

Mahalle

1

Balıkesir/

137

1

4.508,57

Arsa

90.171,40

2.705,14

50,00

Yerleşik alan içi

14.00

Dursunbey/

Küçükler

2

Balıkesir/

 

 

 

Çalka Makinesi

118,00

4,00

50,00

 

 14.05

Dursunbey/

Kavacık

3

Balıkesir/

105

3

1.022,99

Arsa

76.750,00

2.303,00

50,00

Yerleşik alan içi

 14.10

Dursunbey/

Selimağa

4

Balıkesir/

106

3

1.093,40

Arsa

82.050,00

2.462,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.15

Dursunbey/

Selimağa

5

Balıkesir/

108

1

751,56

Arsa

56.400,00

1.692,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.20

Dursunbey/

Selimağa

6

Balıkesir/

108

2

755,97

Arsa

56.700,00

1.701,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.25

Dursunbey/

Selimağa

7

Balıkesir/

108

3

751,56

Arsa

56.400,00

1.692,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.30

Dursunbey/

Selimağa

8

Balıkesir/

108

4

751,56

Arsa

56.400,00

1.692,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.35

Dursunbey/

Selimağa

9

Balıkesir/

108

5

751,56

Arsa

56.400,00

1.692,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.40

Dursunbey/

Selimağa

10

Balıkesir/

108

6

751,56

Arsa

56.400,00

1.692,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.45

Dursunbey/

Selimağa

11

Balıkesir/

109

1

772,56

Arsa

57.950,00

1.739,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.50

Dursunbey/

Selimağa

12

Balıkesir/

109

2

739

Arsa

55.450,00

1.664,00

50,00

Yerleşik alan içi

14.55

Dursunbey/

Selimağa

13

Balıkesir/

109

3

810,73

Arsa

60.850,00

1.826,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.00

Dursunbey/

Selimağa

14

Balıkesir/

109

4

809,37

Arsa

60.750,00

1.823,00

50,00

Yerleşik alan içi

 15.05

Dursunbey/

Selimağa

15

Balıkesir/

110

1

882,37

Arsa

66.200,00

1.986,00

50,00

Yerleşik alan içi

 15.10

Dursunbey/

Selimağa

16

Balıkesir/

110

2

800,28

Arsa

60.050,00

1.802,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.15

Dursunbey/

Selimağa

17

Balıkesir/

110

3

752,47

Arsa

56.450,00

1.694,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.20

Dursunbey/

Selimağa

18

Balıkesir/

111

1

722,42

Arsa

54.200,00

1.626,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.25

Dursunbey/

Selimağa

19

Balıkesir/

118

1

1.109,78

Arsa

83.250,00

2.498,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.30

Dursunbey/

Selimağa

20

Balıkesir/

118

2

1.218,80

Arsa

91.450,00

2.744,00

50,00

Yerleşik alan içi

15.35

Dursunbey/

Selimağa

 

 

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda 16.02.2022 Çarsamba günü

Saat: 14.00’ten başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

       4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

             İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

C) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

D) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından)

F)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname(Belediye Başkanlığından)

G) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

H) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    

Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi;

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

İ) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

J) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

K) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 02666621018

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-  İlgililere ilan olunur.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.