Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI 1- İHALE USULÜ: İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile kira ve satış ihalesi yapılacaktır. 2- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI: Sıra No İli/İlçesi Ada Parsel Toplam Yüzölçümü (M2) Cinsi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname bedeli (TL) İmar Durumu Bilgileri Kira Süresi Saati Köy/ Mahalle 1 Balıkesir/ 29 14-15-16-19-20 3.302,35 Saz restaurant,kır düğün salonu ve yardımcı yapı 7.000,00 25.200,00 100,00 Yerleşik alan içi 10 Yıl 14.00 Dursunbey/ Cebeci Sıra No İli/İlçesi İşin Konusu Satışa Çıkartılan Taşınırların Cinsi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname bedeli (TL) Saati Köy/ Mahalle 2 Balıkesir/ 1996 Model Fiat 60-56 Traktör ve Ekipmanlarının Satışı Traktör, Römork ve Patoz 60.000,00 1.800,00 Alınmayacaktır 14.30 Dursunbey/ Sıra No İli/İlçesi/ Köy/Mahalle İhalenin Konusu İşin Niteliği Tahmini Bedel (TL) (Yıllık) Geçici Teminat (TL) Şartname bedeli (TL) Kira Süresi Saati 3 Balıkesir/ Dursunbey Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi Ambalaj atıkları niteliğindeki geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının yapılması 60.000,00 5.400,00 50,00 3 yıl 14.40 4 Balıkesir/ Dursunbey Tekstil Atık Kumbarası (TAK) Tekstil atıklarının (kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb.) kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi 20.000,00 1.800,00 50,00 3 Yıl 14.50 3- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH: Dursunbey Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 09.02.2022 Çarsamba günü Saat: 14.00’dan başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır. 4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir (3 ve 4 nolu ihaleler hariç), İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. A) Kanuni ikametgâh olması; B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi. C) İmza sirküleri vermesi; a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; D) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından) E) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname(Belediye Başkanlığından) F) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) G) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi; H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) İ) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi. J) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti K) İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgesi( 3 ve 4 nolu ihaleler için istenecektir.) 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 02666621018 Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır. 6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7- İlgililere ilan olunur.

28 Ocak 2022 Saat: 16:12

                                  

                                   DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile kira ve satış ihalesi yapılacaktır.

 

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

 

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Toplam Yüzölçümü  (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname bedeli (TL)

İmar Durumu Bilgileri

Kira

Süresi

Saati

Köy/

Mahalle

1

 

Balıkesir/

29

14-15-16-19-20

3.302,35

Saz restaurant,kır düğün salonu ve yardımcı yapı

7.000,00

25.200,00

100,00

Yerleşik alan içi

 

 

10 Yıl

14.00

 

Dursunbey/

Cebeci

 

 

 

Sıra No

İli/İlçesi

İşin Konusu

Satışa Çıkartılan Taşınırların Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname bedeli (TL)

Saati

Köy/

Mahalle

2

Balıkesir/

 

1996 Model Fiat 60-56 Traktör ve Ekipmanlarının Satışı

 

Traktör, Römork ve Patoz

60.000,00

1.800,00

Alınmayacaktır

 14.30

Dursunbey/

               

 

 

 

 

Sıra

No

 

İli/İlçesi/

Köy/Mahalle

 

İhalenin Konusu

 

İşin Niteliği

 

Tahmini Bedel (TL)

(Yıllık)

 

Geçici Teminat (TL)

 

Şartname bedeli

(TL)

 

Kira

Süresi

 

Saati

 

 

 

3

 

 

   Balıkesir/

Dursunbey

 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi

Ambalaj atıkları niteliğindeki geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının yapılması

60.000,00

5.400,00

50,00

3 yıl

14.40

 

 

 

4

 

 

 

Balıkesir/

Dursunbey

 

 

 

Tekstil Atık

Kumbarası (TAK)

 

Tekstil atıklarının (kullanılmış  kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb.)   kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi

 

 

 

 

20.000,00

 

 

 

 

1.800,00

 

 

 

 

50,00

 

 

 

 

3 Yıl

 

 

 

 

14.50

 

 

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda 09.02.2022 Çarsamba günü

Saat: 14.00’dan başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

       4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

             İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir (3 ve 4 nolu ihaleler hariç), İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından)

E)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname(Belediye Başkanlığından)

F) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi;

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

J) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

K) İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgesi( 3 ve 4 nolu ihaleler için istenecektir.)

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 02666621018

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İlgililere ilan olunur.

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.